Leads plus
Đăng tải đơn hàng
111455đã nhận được đề nghị
432677đã có đơn hàng đến

Các đơn hàng PLUS - là một dịch vụ đặc biệt cho những người bán hàng trên allbiz mà muốn liên tục nhận được các đơn hàng cho hàng hoá. Người mua có thể đặt một đơn hàng cho việc mua hàng và nhanh chóng tìm thấy người bán cần thiết với một giá thành thích hợp và số lượng yêu cầu của sản phẩm.

ЗАЯВКИ ПЛЮС

22 thá 2017  13:54

  Антон Tự động dịch văn bản

Kompotny mix

2nd component kompotny mix, volume is from 100 tons a month.

Компотная смесь

2-х компонентная компотная смесь,объем от 100 тонн в месяц.

22 thá 2017  09:00

  Філюк *** Tự động dịch văn bản

Order for Wood din pellets +

Subject: Order for Wood din pellets + *chi tiết liên lạc* Interests me "Wood din+ pellets". Contact me for specification of details. Polskam of a f_om pike є virobnik Derevny pellet_v din+. planovaniye ob¾m zakup_vl_ 8000 tons on r_k.

Заказ на Древесные пеллеты din+

Меня интересует "Древесные пеллеты din+". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.Польськам фіома шукає виробника Деревних пеллетів din+. планований обєм закупівлі 8000 тонн на рік.

23 thá 2017  11:47

  Filato*** Tự động dịch văn bản

Granat's sand

Granat's sand fraction of 120 meshes. India 10 tons in big-tanks

Песок Граната

Песок Граната фракция 120 меш. Индия 10 тонн в биг-баках

22 thá 2017  12:00

  Лидия *** Tự động dịch văn bản

Order for Crushed stone granite

Subject: Order for Crushed stone granite *chi tiết liên lạc* Interests goods "Crushed stone granite the 0-5th". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Щебень гранитный

Интересует товар "Щебень гранитный 0-5мм". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

16 thá 2017  10:00

  Сергей Tự động dịch văn bản

The order on wheat flour the first grade of GOST of ST of RK 1741-2008 Beles

Subject: The order on wheat flour the first grade of GOST of ST of RK 1741-2008 Beles *chi tiết liên lạc* Interests goods "Wheat flour the first grade of GOST of ST of RK 1741-2008 Beles". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Мука пшеничная первый сорт ГОСТ СТ РК 1741-2008 Белес

Интересует товар "Мука пшеничная первый сорт ГОСТ СТ РК 1741-2008 Белес". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

21 thá 2017  18:00

  Алексе*** Tự động dịch văn bản

Order for automobile diesel fuel

Subject: Order for automobile diesel fuel *chi tiết liên lạc* The goods "Automobile diesel fuel" of 2000 t a month with delivery to Moscow are necessary. Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Топливо дизельное автомобильное

Необходим товар "Топливо дизельное автомобильное" 2000 т в месяц с доставкой в Москву. Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

20 thá 2017  11:00

  Alla I*** Tự động dịch văn bản

The order on Ekopelleta DIN Plus

Subject: The order on Ekopelleta DIN Plus *chi tiết liên lạc* The goods of "Ekopelleta DIN Plus" with characteristics are necessary: Country producer: Ukraine Humidity: 8% Diameter: 6 - 8 mm Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Экопеллеты DIN Plus

Необходим товар "Экопеллеты DIN Plus" с характеристиками: Страна производитель: Украина Влажность: 8 % Диаметр: 6 - 8 мм Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

21 thá 2017  14:00

  Гарбуз*** Tự động dịch văn bản

Zamovlennya on Sand river to buy river sand.

Subject: Zamovlennya on Sand river to buy river sand. *chi tiết liên lạc* To Ts_kavit goods "Sand river, river sand not expensively, to buy river sand.". Zv'yazh_tsya z_ by me for utochnennya vartost і, mozhlivosty delivery, pay that _nshy minds.

Замовлення на Песок речной, купить речной песок.

Цікавить товар "Песок речной, речной песок не дорого, купить речной песок.". Зв'яжіться зі мною для уточнення вартості, можливостей доставки, оплати та інших умов.

17 thá 2017  14:00

  Juan F*** Tự động dịch văn bản

Application for milk powder

We ask the "Powdered milk" product with the following features: Fatness: skimmed Please send quote by email or call me on the phone.

Solicitud para Leche en polvo

Solicitamos el producto "Leche en polvo" con las siguientes características: La gordura: Descremada Por favor, envíe la cotización por el correo electrónico o llámeme al teléfono.

23 thá 2017  12:17

  Прохор*** Tự động dịch văn bản

wood spill technological

We buy pine spill for export in Yu.Korey. Monthly requirement - 2000 t.

древесная щепа технологическая

Покупаем сосновую щепу на экспорт в Ю.Корею. Ежемесячная потребность - 2000 т.

22 thá 2017  10:00

  Михаил Tự động dịch văn bản

Order for the Concentrate of apple juice

Subject: Order for the Concentrate of apple juice *chi tiết liên lạc* "The concentrate of apple juice" with characteristics is necessary goods: Taste: Apple Juice type: The concentrated juice Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Концентрат яблочного сока

Тема: Заказ на Концентрат яблочного сока *chi tiết liên lạc* Необходим товар "Концентрат яблочного сока" с характеристиками: Вкус: Яблоко Тип сока: Концентрированный сок Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

15 thá 2017  09:00

  ТОВ "Б*** Tự động dịch văn bản

Order for Crushed stone 10х20

Subject: Order for Crushed stone 10х20 *chi tiết liên lạc* Interests goods "Crushed stone 10х20". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Щебень 10х20

Интересует товар "Щебень 10х20". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

23 thá 2017  11:00

  Фаридун Tự động dịch văn bản

The order for the Refined cotton oil

Subject: The order for the Refined cotton oil *chi tiết liên lạc* Good afternoon Interests cotton oil for Tajikistan on a constant basis. Batch of 200-300 t, further till 2000 tone in a month. City of delivery Khujand. Thanks

Заказ на Рафинированное хлопковое масло

Добрый день Интересует хлопковое масло для Таджикистана на постоянной основе. Пробная партия 200-300 т, далее до 2000 тон в месяц. Город доставки Худжанд. Спасибо

21 thá 2017  07:00

  hasan ***

Order for Sunflower oil

We are interested in product "Sunflower oil" with the specifications: Spin: Cold Dear Mrs We are interested in the price of 40 tons 1 liter refined sunflower oil for export.Please include the price with transport and all other cost to Basra , Iraq .We are looking forward to your answer. Your sincerely . Please sent a quote via E-mail or call back at my phone number.

22 thá 2017  09:00

  Аскеро*** Tự động dịch văn bản

Order for Peas

Subject: Order for Peas *chi tiết liên lạc* I am interested in "Peas". Contact me for specification of details.

Заказ на Горох

Меня интересует "Горох". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.

22 thá 2017  08:00

  Кадерм*** Tự động dịch văn bản

The order on the Wire Vr1 3,0

Subject: The order on the Wire Vr1 3,0 *chi tiết liên lạc* I am interested "A wire of Vr1 2,8mm and 3,8mm. Contact me for specification of details.

Заказ на Проволока Вр1 3,0

Меня интересует "Проволока Вр1 2,8мм и 3,8мм. Свяжитесь со мной для уточнения деталей.

22 thá 2017  08:00

  Юрий Tự động dịch văn bản

The order for Rails railway in Aktau

Subject: The order for Rails railway in Aktau *chi tiết liên lạc* Interests goods "Rails railway in Aktau". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Рельсы железнодорожные в Актау

Интересует товар "Рельсы железнодорожные в Актау". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

20 thá 2017  09:00

  Денисо*** Tự động dịch văn bản

Order for Meal soy

Subject: Order for Meal soy *chi tiết liên lạc* Interests goods "Soy meal". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Шрот соевый

Интересует товар "Шрот соевый". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

20 thá 2017  09:00

  Бахытжан Tự động dịch văn bản

Order for Sunflower oil wholesale (Knbays maya)

Subject: Order for Sunflower oil wholesale (Knbays maya) *chi tiết liên lạc* The goods "Sunflower oil wholesale (Knbays maya)" with characteristics are necessary: Country producer: Ukraine Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Масло подсолнечное оптом (Күнбағыс майы)

Необходим товар "Масло подсолнечное оптом (Күнбағыс майы)" с характеристиками: Страна производитель: Украина Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

23 thá 2017  10:00

  Alexan***

Order for Suprefos

We are interested in product "Suprefos". Please send a quote via E-mail or call back at my phone number.

21 thá 2017  13:00

  Максим Tự động dịch văn bản

Order for Sugar sand

Subject: Order for Sugar sand *chi tiết liên lạc* The goods "Sugar sand" with characteristics are necessary: Release form: Granulated sugar Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Сахар песок

Необходим товар "Сахар песок" с характеристиками: Форма выпуска: Сахар-песок Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

22 thá 2017  21:41

  Juan C***

Isopropyl alcohol

PRODUCT GRADE FORMULA CAS QUANTITY KG MT IPA (Isopropyl Alcohol) 99.9° C3H80 67-63-0 160 cylindres 160 25.6 Pls, We need a quote, for the initial purchase of 160 x (165 Kg?) = 26.4 MT, isopropyl alcohol cylinders, FOB Price to Callao, Peru:

23 thá 2017  10:00

  giovan*** Tự động dịch văn bản

Pellet order from the husks of sunflower

Subject: Pellet Order from the husks of sunflower *chi tiết liên lạc* I am interested in "Sunflower husk Pellets." Please contact me to specify the details

Ordine a Pellet di gusci girasole

Soggetto: Ordine a Pellet di gusci girasole *chi tiết liên lạc* I am interested in "Pellet di gusci girasole". Please contact me to specify the details

22 thá 2017  16:00

  Турчин*** Tự động dịch văn bản

Order for Elimination

Subject: Order for Elimination *chi tiết liên lạc* "Elimination" is necessary goods. Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Отсев

Необходим товар "Отсев". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

Thể hiện:243648

1Bạn hãy tìm các đơn hàng mà bạn quan tâm

Tất cả các đơn hàng đều được kiểm duyệt trước.

2Bạn hãy chuyển đến giao diện xem chi tiết về các đơn hàng.

Đối với mục này cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký.

3Bạn hãy mở địa chỉ và liên lạc với người mua

Chúc bán hàng thành công!