Leads plus
Đăng tải đơn hàng
115508đã nhận được đề nghị
444806đã có đơn hàng đến

Các đơn hàng PLUS - là một dịch vụ đặc biệt cho những người bán hàng trên allbiz mà muốn liên tục nhận được các đơn hàng cho hàng hoá. Người mua có thể đặt một đơn hàng cho việc mua hàng và nhanh chóng tìm thấy người bán cần thiết với một giá thành thích hợp và số lượng yêu cầu của sản phẩm.

ЗАЯВКИ ПЛЮС

28 thá 2017  13:27

  Самедо*** Tự động dịch văn bản

paint for metal pipes of heating

Paint for drawing on heating pipes (temperature of the carrier of 95 degrees) is necessary. It is desirable that it was possible to put without preliminary priming with the roller. flavourless. party - 5 tons

краска для металлических труб отопления

Нужна краска для нанесения на трубы отопления (температура носителя 95 градусов). Желательно , чтобы можно было наносить без предварительного грунтования валиком. без запаха. партия- 5 тонн

26 thá 2017  15:00

  геннадий Tự động dịch văn bản

The order on premium Flour of Buturlinovk

Subject: The order on premium Flour of Buturlinovk *chi tiết liên lạc* I am interested in "Premium flour of Buturlinovk". Contact me for specification of details.

Заказ на Мука в/с Бутурлиновка

Меня интересует "Мука в/с Бутурлиновка". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.

26 thá 2017  14:00

  Надежда Tự động dịch văn bản

Order for Cement

Subject: Order for Cement *chi tiết liên lạc* Interests goods "Cement". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Цемент

Интересует товар "Цемент". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

27 thá 2017  09:00

  Давыде*** Tự động dịch văn bản

The order on the Caustic soda

Subject: The order on the Caustic soda *chi tiết liên lạc* The goods "Caustic soda" with characteristics are necessary: Brand: China Country producer: China the caustic soda: chemical industry Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Каустическая сода

Необходим товар "Каустическая сода" с характеристиками: Бренд: китай Страна производитель: Китай каустическая сода: химическая промышленность Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

28 thá 2017  15:00

  Павлен*** Tự động dịch văn bản

Order for Coffee beans green

Subject: Order for Coffee beans green *chi tiết liên lạc* I am interested in "Green coffee beans". Contact me for specification of details.

Заказ на Кофе в зернах зеленый

Тема: Заказ на Кофе в зернах зеленый *chi tiết liên lạc* Меня интересует "Кофе в зернах зеленый". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.

27 thá 2017  16:00

  Михаил Tự động dịch văn bản

Order for Crushed stone granite fraction 0.63-2 (washed)

Subject: Order for Crushed stone granite fraction 0.63-2 (washed) *chi tiết liên lạc* The goods "Crushed stone granite fraction 0.63-2 (washed)" are necessary. please call back on my phone number.

Заказ на Щебень гранитный фракция 0.63-2 (мытый)

Необходим товар "Щебень гранитный фракция 0.63-2 (мытый) ". пожалуйста перезвоните на мой номер телефона.

27 thá 2017  08:00

  Уланов*** Tự động dịch văn bản

Order for Oil transformer group of companies

Subject: Order for Oil transformer group of companies *chi tiết liên lạc* Interests goods "Oil transformer group of companies". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Масло трансформаторное ГК

Интересует товар "Масло трансформаторное ГК". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

24 thá 2017  10:00

  Марени*** Tự động dịch văn bản

Order for the Fuel briquette of Pini Kay

Subject: Order for the Fuel briquette of Pini Kay *chi tiết liên lạc* "The fuel briquette of Pini Kay" with characteristics is necessary goods: Brand: Pini Kay Country producer: Ukraine Raw material: Sawdust Ash-content: 1,1% Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Топливный брикет Pini Kay

Необходим товар "Топливный брикет Pini Kay" с характеристиками: Бренд: Pini Kay Страна производитель: Украина Сырьевой материал: Опилки Зольность: 1,1 % Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

28 thá 2017  09:06

  Александр Tự động dịch văn bản

Wheat fodder 5th grade

Wheat fodder the 5th class to China the Three-copecks piece station if is necessary. 10 000 t every month. Trader. I will send the application with characteristics to mail.

Пшеница фуражная 5 сорт

Нужна пшеница фуражная 5 класс на Китай станция Алтын коль. 10 000т каждый месяц. Трейдер. Отправлю заявку с характеристиками на почту.

26 thá 2017  08:00

  Зиновь*** Tự động dịch văn bản

Order for Barley grain

Subject: Order for Barley grain *chi tiết liên lạc* Interests goods "Barley grain". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Ячмень зерно

Интересует товар "Ячмень зерно". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

25 thá 2017  08:00

  Матушк*** Tự động dịch văn bản

Order for Cement aluminous FONDU

Subject: Order for Cement aluminous FONDU *chi tiết liên lạc* The goods "Cement aluminous FONDU" with characteristics are necessary: Brand: Kerneos Country producer: France Type: Aluminous Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Цемент глиноземистый FONDU

Необходим товар "Цемент глиноземистый FONDU" с характеристиками: Бренд: Kerneos Страна производитель: Франция Тип: Глиноземистый Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

26 thá 2017  11:00

  Беспал*** Tự động dịch văn bản

The order on Buckwheat in accordance with GOST

Subject: The order on Buckwheat in accordance with GOST *chi tiết liên lạc* The goods "Buckwheat in accordance with GOST" are necessary. Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Гречка по ГОСТу

Необходим товар "Гречка по ГОСТу". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

25 thá 2017  10:00

  Дюсемб*** Tự động dịch văn bản

Order for Sand construction

Subject: Order for Sand construction *chi tiết liên lạc* "Construction sand" with characteristics is necessary goods: Purpose of sand: Construction Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Песок строительный

Необходим товар "Песок строительный" с характеристиками: Назначение песка: Строительный Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

27 thá 2017  11:00

  Жучков*** Tự động dịch văn bản

The order on casing pipe of 114x7,4 "D" OTTM Isp. And GOST-632-80

Subject: The order on casing pipe of 114x7,4 "D" OTTM Isp. And GOST-632-80 *chi tiết liên lạc* The goods "Casing pipe of 114x7,4 "D" OTTM Isp are necessary. And GOST-632-80" with characteristics: Country producer: Russia Pipe material: Steel External diameter: 114 mm Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Труба обсадная 114х7,4 "Д" ОТТМ Исп.А ГОСТ-632-80

Необходим товар "Труба обсадная 114х7,4 "Д" ОТТМ Исп.А ГОСТ-632-80" с характеристиками: Страна производитель: Россия Материал трубы: Сталь Внешний диаметр: 114 мм Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

26 thá 2017  11:00

  Улугбек Tự động dịch văn bản

Order for Portlandtsement of M500

Subject: Order for Portlandtsement of M500 *chi tiết liên lạc* "The Portlandtsement of M500" with characteristics is necessary goods: Type: Portlandtsement Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Портландцемент М500

Необходим товар "Портландцемент М500" с характеристиками: Тип: Портландцемент Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

24 thá 2017  09:00

  Гори В*** Tự động dịch văn bản

Order for Semyon of barley (Summer, Winter)

Subject: Order for Semyon of barley (Summer, Winter) *chi tiết liên lạc* The goods "Barley seeds (Summer, Winter)" with characteristics are necessary: Production type: Sowing campaign (seeds) Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Семена ячменя (Яровой, Озимый)

Необходим товар "Семена ячменя (Яровой, Озимый)" с характеристиками: Тип продукции: Посевной (семена) Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

26 thá 2017  08:00

  Бобкин*** Tự động dịch văn bản

Order for Apple jam

Subject: Order for Apple jam *chi tiết liên lạc* Interests goods "Apple jam". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Яблочное повидло

Тема: Заказ на Яблочное повидло *chi tiết liên lạc* Интересует товар "Яблочное повидло". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

28 thá 2017  10:00

  Вера И*** Tự động dịch văn bản

Order for Avocado

Subject: Order for Avocado *chi tiết liên lạc* The goods of "Avocado" are necessary. Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Авокадо

Необходим товар "Авокадо". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

28 thá 2017  10:00

  Лугова*** Tự động dịch văn bản

Order for Sugar

Subject: Order for Sugar *chi tiết liên lạc* Interests goods "Sugar". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Сахар

Интересует товар "Сахар". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

28 thá 2017  09:00

  Расуло*** Tự động dịch văn bản

The order on ammonium nitrate

Subject: The order on ammonium nitrate *chi tiết liên lạc* I am interested in "Ammonium nitrate". Contact me for specification of details.

Заказ на Селитра аммиачная

Меня интересует "Селитра аммиачная ". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.

28 thá 2017  16:00

  Евгения Tự động dịch văn bản

The order for Crushed stone granite of the Ukrainian pits

Subject: The order for Crushed stone granite of the Ukrainian pits *chi tiết liên lạc* Crushed stone of fractions 0-5,5-20,20-70 is necessary Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Щебень гранитный из Украинских карьеров

Необходим щебень фракций 0-5,5-20,20-70 Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

26 thá 2017  13:00

  Владимир Tự động dịch văn bản

The order on silverside Beef

Subject: The order on silverside Beef *chi tiết liên lạc* Interests goods "Silverside Beef". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Говядина silverside

Интересует товар "Говядина silverside". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

27 thá 2017  14:44

  Тиличе*** Tự động dịch văn bản

Starch wheat

I will buy on a constant basis starch wheat

Крахмал пшеничный

Куплю на постоянной основе крахмал пшеничный

20 thá 2017  15:00

  Лазаре*** Tự động dịch văn bản

Order for Sheet metal rolling

Subject: Order for Sheet metal rolling *chi tiết liên lạc* Interests goods "Sheet metal rolling". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Листовой металлопрокат

Интересует товар "Листовой металлопрокат". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

Thể hiện:243648

1Bạn hãy tìm các đơn hàng mà bạn quan tâm

Tất cả các đơn hàng đều được kiểm duyệt trước.

2Bạn hãy chuyển đến giao diện xem chi tiết về các đơn hàng.

Đối với mục này cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký.

3Bạn hãy mở địa chỉ và liên lạc với người mua

Chúc bán hàng thành công!