Leads plus
Καταχώριση αίτησης
108260λάβατε προτάσεων
423315λάβατε αιτήσεων

Αιτήσεις PLUS - μια ειδική υπηρεσία για τους πωλητές allbiz, οι οποίοι θέλουν συνεχώς να πάρουν αιτήσεις για τα εμπορεύματα. Ο αγοραστής μπορεί να τοποθετήσει μια αίτηση για την απόκτηση αγαθών και πιο γρήγορα να βρει έναν απαραίτητο πωλητή με κατάλληλη τιμή και απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος.

ЗАЯВКИ ПЛЮС

13  Φε 2017  21:29

  Хартко*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

PET refined sunflower oil 1l of 16000 tons CIF Mersin

Are ready to take the sunflower oil refined in 1 l pe to a container of CIF Mersin Turkey 16000 tone in a month the annual contract, payment the letter of credit or on your conditions, offer please your opportunity of volume and the price

Рафинированное подсолнечное масло 1л ПЭТ 16000 тонн CIF Mersin

Готовы брать масло подсолнечное рафинированное в 1 л пэ таре CIF Мерсин Турция 16000 тон в месяц годовой контракт , оплата аккредетив или на ваших условиях , предложите пожалуйста вашу возможность объёма и цену

21  Φε 2017  08:00

  Волков*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order on Wheat

Subject: The order on Wheat *στοιχεία επικοινωνίας* The goods "Wheat" are necessary. Send, please, the offer on E-mail or call back on my number telefona.*στοιχεία επικοινωνίας* Volkov Andrey Ivanovich. Wheat of firm grades Durum interests. Annual delivery of 150000 tons destination Amsterdam or Rotterdam What price

Заказ на Пшеница

Необходим товар "Пшеница". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.*στοιχεία επικοινωνίας* Волков Андрей Иванович.Интересует пшеница твердых сортов Дурум. Годовая поставка 150000 тонн пункт назначения Амстердам или Ротердам Какова цена

17  Φε 2017  08:34

  Кротов*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

wheat

Dear colleagues, we have monthly need for following products: durum wheat grade 5 Seeds of mustard oil for sowing sunflower seeds for vegetable oil production all products exported, minimum quantity 5000 tons per month. If possible, please specify delivery terms, volumes and prices. *στοιχεία επικοινωνίας*

пшеница

Уважаемые коллеги У Нашей компании есть ежемесячная потребность в следующей продукции: Пшеница фуражная 5 сорт Семена горчичного масла для посева Семена подсолнечника для производства растительного масла Вся продукция поставляется на экспорт, минимальная партия 5000 тонн в месяц. При возможности просим указать сроки поставки, объёмы и цены. *στοιχεία επικοινωνίας*

16  Φε 2017  08:00

  Алексей Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for Pellets

Subject: Order for Pellets *στοιχεία επικοινωνίας* Hello, the volume of 1500 tons a month is necessary if for you it is a lot of, then tell what volume you can realize?

Заказ на Пеллеты

Здравствуйте , нужен объем 1500 тонн в месяц , если для вас это много , то скажите какой объем можете реализовывать ?

21  Φε 2017  09:00

  Виктор*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for Fat melted premium

Subject: Order for Fat melted premium *στοιχεία επικοινωνίας* Good afternoon, Fat purchase of an animal 3 categories, volumes from 100 tons and more, on the terms of DAP Chorzow Poland interests (Chorzow, Poland). Filling in tankers. *στοιχεία επικοινωνίας*

Заказ на Жир топленый высшего сорта

Добрый день, Интересует покупка жира животного 3 категории, объемы от 100 тонн и больше, на условиях DAP Хожув Польша (Chorzow, Poland). Налив в автоцистерны. *στοιχεία επικοινωνίας*

20  Φε 2017  15:21

  Селива*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Barley brewing light

The partner in Belarus is interested in purchase of barley brewing light from Ukraine. Scope of supply of 100 t a month. The first party for study of 20 t. Terms of delivery of DAP - Minsk or FCA - any city of Ukraine. There is a possibility of the conclusion of the direct contract or sale across Ukraine on the resident.

Ячмень пивоваренный светлый

Партнер в Белоруссии заинтересован в покупке ячменя пивоваренного светлого с Украины. Объем поставки 100 т в месяц.Первая партия для проработки 20т. Условия поставки DAP -Минск или FCA -любой город Украины. Есть возможность заключения прямого контракта или продажа по Украине на резидента.

23  Φε 2017  09:00

  Алекса***

Заказ на Пшеница 3 класс на экспорт

Рассмотрите данное предложение и дайте мне скорый ответ Купим мукомольную пшеницу 3-класса содержание протеинов 11.5-12.5% Так же прошу отдельно дать мне цену sif-Ливия порт и FOB- ближайший порт Контракт на 250000т на год по 25000т каждый месяц, насыпью. *στοιχεία επικοινωνίας* Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

21  Φε 2017  13:00

  НАСЫРО*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order for the Liquefied gas

Subject: The order for the Liquefied gas *στοιχεία επικοινωνίας* I am interested in "The liquefied gas". for export to Afghanistan regularly 500 tons and above to DAF Hairatan station

Заказ на Сжиженный газ

Меня интересует "Сжиженный газ". для экспорта в Афганистан регулярно 500 тонн и выше до станции DAF Хайратон

23  Φε 2017  10:00

  Ваэль

Прошу сообщить актуальную цену на Продажа масла подсолнечного рафинированного,Украина,Севастополь,Херсон

Добрый день! Мы компания WF ищем масло подсолнечное рафинированное, фасовка 1 -1,8 - 5 - 10 л. Flexitank на экспорт на условиях FOB и CIF количество от 500-10000 т. в месяц. Прошу написать Вашу цену FOB за тонну (порт Одессы). Спасибо  за внимания .  

21  Φε 2017  15:00

  Долган*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order on the Soda calcinated

Subject: The order on the Soda calcinated *στοιχεία επικοινωνίας* Interests goods "The soda calcinated". Contact me for specification of cost, opportunities of delivery, payment and other conditions.

Заказ на Сода кальцинированная

Интересует товар "Сода кальцинированная". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

21  Φε 2017  16:00

  Селива***

Заказ на Ячмень пивоварный

Необходим товар "Ячмень пивоварный" светлый . Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона. Интересует первая пробная партия на Беларусь. Необходима экспортная цена на условиях FCA -город Украины (с которого забирать товар) и DAP-Минск . Первая партия для проработки 20 т , последующие мин 100 т в месяц.

20  Φε 2017  11:00

  Даулет*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order on Wheat flour, the premium

Subject: The order on Wheat flour, the premium *στοιχεία επικοινωνίας* The goods "Wheat flour, the premium" are necessary. Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Пшеничная мука, сорт высший

Необходим товар "Пшеничная мука, сорт высший". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

14  Φε 2017  10:07

  Рифат Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Potatoes

We wholesale potatoes of 120 tons a week with delivery to Chelny Emb. Calibre 5+ packing of 35 kg. grid

Картофель

Покупаем оптом картофель 120 тонн в неделю с доставкой до Наб. Челны Калибр 5+ упаковка 35 кг. сетка

15  Φε 2017  06:42

  Алексе*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Powdered milk

Powdered milk of high quality, SOM of 1,5% is necessary. The volume of purchases are 350-400 tons a month.

Сухое молоко

Необходимо сухое молоко хорошего качества, СОМ 1,5 %. Объем закупок 350-400 тонн в месяц.

16  Φε 2017  12:46

  Мышкин*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Powdered milk

We buy powdered milk the fat-free 200 tons a month. Russian Federation.

Молоко сухое

Закупаем молоко сухое обезжиренное 200 тонн в месяц. РФ.

22  Φε 2017  08:00

  Сукиас*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order for Mini-beer factory with a productivity from 330 to 30000 liters of beer a day

Subject: The order for Mini-beer factory with a productivity from 330 to 30000 liters of beer a day *στοιχεία επικοινωνίας* "The mini-beer factory with a maximum productivity of 3000 liters of beer a day" to start 10 tons a month is necessary goods. Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Мини-пивзавод производительностью от 330 до 30000 литров пива в сутки

Необходим товар "Мини-пивзавод максимальной производительностью 3000 литров пива в сутки" для начала 10 тонн в месяц . Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

21  Φε 2017  08:00

  Геннад*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order on Pipe VChShG Khabarovsk

Subject: The order on Pipe VChShG Khabarovsk *στοιχεία επικοινωνίας* I am interested "Pipe VChShG Du-250 TsPP (Tayton) = 17,0 tons in Khabarovsk". Contact me for specification of details.

Заказ на Труба ВЧШГ Хабаровск

Меня интересует "Труба ВЧШГ Ду-250 ЦПП (Тайтон) = 17,0 тонн в Хабаровске". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.

23  Φε 2017  13:00

  Ваэль Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The oil refined

Subject: The oil refined *στοιχεία επικοινωνίας* Good afternoon! We kompaniya*στοιχεία επικοινωνίας* look for the sunflower oil refined packing 1 - 1,8 - 5 - 10 l. Flexitank for export on the terms of FOB and CIF quantity from 500-10000 t. in a month. I ask to write your price to FOB for ton (port of Odessa). Thanks for attention.

Масло рафинированное

Добрый день! Мы компания*στοιχεία επικοινωνίας* ищем масло подсолнечное рафинированное, фасовка 1 -1,8 - 5 - 10 л. Flexitank на экспорт на условиях FOB и CIF количество от 500-10000 т. в месяц. Прошу написать Вашу цену FOB за тонну (порт Одессы). Спасибо  за внимания .  

21  Φε 2017  16:00

  Ваэль Αυτόματη μετάφραση κειμένου

FOB sunflower oil

Subject: FOB sunflower oil *στοιχεία επικοινωνίας* Good afternoon! We the WF company look for the sunflower oil refined packing 1 - 1,8 - 5 - 10 l. Flexitank for export on the terms of FOB and CIF quantity from 500-10000 t. in a month. I ask to write your price to FOB for ton (port of Odessa). Thanks for attention.

Масло подсолнечное FOB

Добрый день! Мы компания WF ищем масло подсолнечное рафинированное, фасовка 1 -1,8 - 5 - 10 л. Flexitank на экспорт на условиях FOB и CIF количество от 500-10000 т. в месяц. Прошу написать Вашу цену FOB за тонну (порт Одессы). Спасибо за внимания .

22  Φε 2017  05:51

  Jan Maier Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Ferrochrome in Kazakhstan

Uvzhayemy ladies and gentlemen, We ask to report an opportunity, cost, conditions and delivery time: 60,00 tons of FeCr HC (Analysen:.min of 65% Cr, 6-8% of C, max of 1,5% Si, 0,15%P, 0,04%S fraction 10-50 mm packing in big-run) 60,00 tons of FeCr LC (Analysen: ca.70 of % Cr, max of 0,02% of C, max of 0,5% Si, 0,025%P fraction 10-60 mm packing packing in steel barrels or big-run. Place...

Феррохром в Казахстане

Увжаемые дамы и господа, Просим сообщить возможность, стоимость, условия и сроки поставки: 60,00 тонн FeCr HC ( Analysen:.min 65% Cr, 6-8% C, max 1,5% Si, 0,15%P, 0,04%S фракция 10-50 mm упаковка в биг-беги) 60,00 тонн FeCr LC ( Analysen: ca.70% Cr, max 0,02% C, max 0,5% Si, 0,025%P фракция 10-60 mm упаковка упаковка в стальных бочках или биг- беги. Место поставки Германия город...

17  Φε 2017  08:00

  Стабро*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order on Paper for goffering of 140 g/m2 of the B1 brand

Subject: The order on Paper for goffering of 140 g/m2 of the B1 brand *στοιχεία επικοινωνίας* The goods "Paper for goffering of 140 g/m2 of the B1 brand" are necessary. Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Бумага для гофрирования 140 г/м2 марки Б1

Необходим товар "Бумага для гофрирования 140 г/м2 марки Б1". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

21  Φε 2017  16:00

  Ваэль Αυτόματη μετάφραση κειμένου

I ask to report the actual price of Sunflower oil the refined deodorized

Subject: I ask to report the actual price of Sunflower oil the refined deodorized *στοιχεία επικοινωνίας* Good afternoon! We the company *στοιχεία επικοινωνίας* look for the sunflower oil refined packing 1 - 1,8 - 5 - 10 l. Flexitank for export on the terms of FOB and CIF quantity from 500-10000 t. in a month. I ask to write your price to FOB for ton (port of Odessa). Thanks for...

Прошу сообщить актуальную цену на Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное

Добрый день! Мы компания *στοιχεία επικοινωνίας* ищем масло подсолнечное рафинированное, фасовка 1 -1,8 - 5 - 10 л. Flexitank на экспорт на условиях FOB и CIF количество от 500-10000 т. в месяц. Прошу написать Вашу цену FOB за тонну (порт Одессы). Спасибо за внимания .

15  Φε 2017  15:29

  Виталий Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Sunflower oil

Let's buy the sunflower oil bottled in 1 and 5 liter bottle of PET. Interests the price list, loading conditions, a possibility of shipment railway.

Масло подсолнечное

Купим масло подсолнечное бутилированное в 1 и 5 литровую бутылку ПЭТ. Интересует прайс-лист, условия погрузки, возможность отгрузки ж.д.

17  Φε 2017  10:00

  Нурсултан Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for the Laundry detergent "MAY\

Subject: Order for the Laundry detergent "MAY" *στοιχεία επικοινωνίας* Good afternoon I supply state projects in Almaty and in a month I need 4 tons of powder the automatic machine and a hand wash You can tell what prices at you with delivery to Almaty

Заказ на Стиральный порошок "МАЙ"

Добрый день я снабжаю гос проекты в Алматы и в месяц нуждаюсь в 4-х тоннах порошка автомат и ручной стирки Можете сказать какие у вас цены с доставкой до Алматы

Προβολή:243648

1Βρείτε τις αιτήσεις που σας ενδιαφέρουν

Όλες οι αιτήσεις περνούν προηγούμενο έλεγχο.

2Προχωράτε στην αναλυτική προβολή της αίτησης.

Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται Είσοδος ή Καταχώρηση.

3Προβάλλετε επαφές και επικοινωνήστε με τον αγοραστή

Καλή επιτυχία στις πωλήσεις!