Leads plus
Καταχώριση αίτησης
102665λάβατε προτάσεων
407145λάβατε αιτήσεων

Αιτήσεις PLUS - μια ειδική υπηρεσία για τους πωλητές allbiz, οι οποίοι θέλουν συνεχώς να πάρουν αιτήσεις για τα εμπορεύματα. Ο αγοραστής μπορεί να τοποθετήσει μια αίτηση για την απόκτηση αγαθών και πιο γρήγορα να βρει έναν απαραίτητο πωλητή με κατάλληλη τιμή και απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος.

ЗАЯВКИ ПЛЮС

17 Ιαν 2017  08:30

Гумеро*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Pork legs

The company buys pork legs in a month to 500 tons under the contract for sending for export.

Свиные ножки

Компания закупает свиные ножки в месяц до 500 тонн по контракту для отправки на экспорт.

18 Ιαν 2017  11:00

Дамир *** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for Pads chicken

Subject: Order for Pads chicken *στοιχεία επικοινωνίας* Interests me "Chicken pads". Contact me for specification of details. The company buys chicken pads quantity to 500 tons a month under the contract for export. We wait for offers, we hope for long-term business relations.

Заказ на Лапки куриные

Меня интересует "Лапки куриные". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.Компания закупает куриные лапки количеством до 500 тонн в месяц по контракту на экспорт.Ждём предложений,надеемся на долгосрочные деловые отношения.

18 Ιαν 2017  14:00

Nazaro***

Заказ на Фасоль кустовая

Уважаемый господин, я очень рад связаться с Вами, наша фирма уже более 6 лет успешно занимается экспортом и импортом продовольствия в Узбекистане, в настоящее время руководством правительства поставлено задача подобрать надежного поставщика семян маша, фасоли и арахиса. Прежде всего, семена должны быть самых высоких посевных качеств, надежной и высокой урожайности, более приспособленные к...

14 Ιαν 2017  12:00

Владимир

Заказ на Удобрения минеральныеУдобрения минеральные

Тема: Заказ на Удобрения минеральныеУдобрения минеральные *στοιχεία επικοινωνίας* Добрый день! Нашу компанию интересуют крупно оптовые поставки удобрений из Узбекистана. В частности интересует селитра аммиачная, карбамид и сульфат аммония. Подскажите, пожалуйста, стоимость на партию 200 тонн и 1500 тонн на условиях DAP Харьков, Украина или граница РФ - Украина. Также сообщите сроки...

13 Ιαν 2017  09:00

Наталь***

Заказ на Масло подсолнечное

Здравствуйте! Интересует поставка рафинированного подсолнечного масла на экспорт, клиент - китайская импорт-компания, порт назначения Тянжин (Tianjin China). Нужна цена за 1 литр, 5 литров и наливом рафдез на условиях CIF. Планируется постоянная работа и первая партия от 1000 тонн. Спасибо. Всего доброго, Наталья. До связи.

17 Ιαν 2017  11:00

Светлана Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for Chick-pea wholesale

Subject: Order for Chick-pea wholesale *στοιχεία επικοινωνίας* We buy chick-pea, 125 - 500 tons a month. I ask to report the price the FCA car, report a code of station on which cost is considered. Freight is intended for the Asian countries. We will be grateful for an early reply. Yours faithfully, Svetlana of Viber\WhatsApp: *στοιχεία επικοινωνίας*

Заказ на Нут оптом

Закупаем нут , 125 -500 тонн в месяц. Прошу сообщить цену FCA вагон , сообщите код станции по которой считается стоимость. Груз предназначен для Азиатских стран. Будем признательны за скорый ответ. С уважением, Светлана Viber\WhatsApp: *στοιχεία επικοινωνίας*

14 Ιαν 2017  15:00

Владимир

Заказ на Аммиачная селитра марки "Б"

Тема: Заказ на Аммиачная селитра марки "Б" *στοιχεία επικοινωνίας* Добрый день! Нашу компанию интересуют крупно оптовые поставки удобрений. В частности интересует селитра аммиачная, карбамид и сульфат аммония. Подскажите, пожалуйста, стоимость на партию 200 тонн и 1500 тонн на условиях DAP Харьков, Украина или граница РФ - Украина. Также сообщите сроки поставки и возможность работы по...

19 Ιαν 2017  08:00

Мохаммад Αυτόματη μετάφραση κειμένου

I ask to report the actual price on the Sunflower seed Pancake week

Subject: I ask to report the actual price on the Sunflower seed Pancake week *στοιχεία επικοινωνίας* Good afternoon! We buy sunflower seeds for export in the republic Afghanistan we ask to consider the possibility of delivery to our address and to report the export price and the price on a condition shipment at own expense. Volume is 100 tons Basis of delivery of DAP station eksp...

Прошу сообщить актуальную цену на Семечка масленичная

Добрый день ! Покупаем семечки на экспорт в республике Афганистан просим рассмотреть возможность поставки в наш адрес и сообщить экспортную цену и цену на условии самовывоз. Объём 100 тонн Базис поставки DAP станции эксп Галаба далее хайратон - Афганистан .

11 Ιαν 2017  11:00

Олег Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for Sheet 3 hot-smoked h1200 St of SP/PS of GOST 19903

Subject: Order for Sheet 3 hot-smoked h1200 St of SP/PS of GOST 19903 *στοιχεία επικοινωνίας* The goods of St the 3rd thickness the 3rd sheet 1250х2500 hot-smoked in quantity from 22-24 tons are necessary. Your price? Thanks. I'm looking forward to hearing from you.

Заказ на Лист 3 г/к х1200 ст СП/ПС ГОСТ 19903

Необходим товар cт 3 толщина 3 лист 1250х2500 г/к в количестве от 22-24 тонн .Ваша цена ? Спасибо. Жду ответа.

17 Ιαν 2017  09:00

Лигай *** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order on Wheat the 3rd class

Subject: The order on Wheat the 3rd class *στοιχεία επικοινωνίας* Hello. The Chinese company will buy wheat 3 classes in number of 50000 tons f.o.b. Odessa, Ilyichevsk. I ask to report your conditions, the prices and terms Send, please, the offer on E-mail or call back on my phone number.

Заказ на Пшеница 3 класс

Здравствуйте. Китайская компания купит пшеницу 3 класса в Количестве 50000 тонн на условиях ФОБ Одесса, Ильичёвск. Прошу сообщить Ваши условия, цены и сроки Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

13 Ιαν 2017  15:00

Владимир

Заказ на Смесь карбамидно-аммиачная, Товар от производителя

Тема: Заказ на Смесь карбамидно-аммиачная, Товар от производителя *στοιχεία επικοινωνίας* Добрый день! Нашу компанию интересуют крупно оптовые поставки удобрений из Узбекистана. В частности интересует селитра аммиачная, карбамид и сульфат аммония. Подскажите, пожалуйста, стоимость на партию 200 тонн и 1500 тонн на условиях DAP Харьков, Украина или граница РФ - Украина. Также сообщите...

12 Ιαν 2017  10:34

Одинцо*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Sunflower oil

I look for for deliveries to Uzbekistan (the direct export contract) sunflower oil of the most poor quality for production of forages. Inexpensive. Requirement - 120 tons a month.

Подсолнечное масло

Ищу для поставок в Узбекистан (прямой экспортный контракт) подсолнечное масло самого низкого качества для производства кормов. Недорогое. Потребность - 120 тонн в месяц.

14 Ιαν 2017  15:00

Владимир

Заказ на Селитра

Тема: Заказ на Селитра *στοιχεία επικοινωνίας* Добрый день! Нашу компанию интересуют крупно оптовые поставки удобрений. В частности интересует селитра аммиачная, карбамид и сульфат аммония. Подскажите, пожалуйста, стоимость на партию 200 тонн и 1500 тонн на условиях DAP Харьков, Украина или граница РФ - Украина. Также сообщите сроки поставки и возможность работы по аккредитиву.

16 Ιαν 2017  13:25

Воротн*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

THE SUNFLOWER REFINED OIL ON E

Let's consider offers on deliveries to Turkey - on the sunflower oil deodorized refined in 1 l. food plastic bottles Volume of deliveries about 250 000 butylokv month I ask you to send the price of FOB or CIF Mersim (TURKISH) After coordination of the price and a resource, we will send LOI He is in advance grateful *στοιχεία επικοινωνίας*

ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ МАСЛО НА Э

Рассмотрим предложения по поставкам в Турцию - на подсолнечное масло дезодорированное рафинированное в 1 л. пищевых пластиковых бутылках Обьем поставок около 250 000 бутылокв месяц Прошу Вас прислать цену на FOB или CIF Mersim (TURKISH) После согласования цены и ресурса, отправим LOI Заранее признателен *στοιχεία επικοινωνίας*

17 Ιαν 2017  13:00

lukasz*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order granite

Subject: Order granite *στοιχεία επικοινωνίας* The necessary product "granite". Please send order ó the appointment on E-mail lu contacted by phone.

Zamówienie Krawężniki granitowe

Niezbędny produkt "Krawężniki granitowe". Proszę wysłać zamówienie na E-mail lu skontaktować się telefonicznie.

18 Ιαν 2017  11:00

Dilsho***

Заказ на Целлюлоза

Компания *στοιχεία επικοινωνίας* свидетельствует Вам свое почтение и желает благополучия в реализации всех планов, намечаемых с Вами. наше компания планирует покупать древесную массу присылаете нам по эл.почте Ваше коммерческую предложение и технический характеристику товара на английском языке для начала мы планируем покупать 100 тонн продукции древесную массу *στοιχεία επικοινωνίας*

19 Ιαν 2017  07:14

Чонг Хань Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Pipes

pipes DN50-200mm, working environment: In total thickness the 3-5th, each diameter is 5 tons. In accordance with GOST ASTM, GIS. I ask to report the price of FOB any port or CIF Hai Phong-Vietnam.

Трубы

трубы DN50-200мм, рабочая среда: Все толщина 3-5мм, каждый диаметр 5 тонн. По госту ASTM, GIS. прошу сообщить цену FOB any port or CIF Hai Phong-Vietnam.

17 Ιαν 2017  11:00

Сергей*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order for Oil from the producer wholesale for Export. Quality

Subject: The order for Oil from the producer wholesale for Export. Quality *στοιχεία επικοινωνίας* Hello. For export of 100 tons of oil soy. Monthly. delivery is necessary to Vladivostok. Container 5 kg are desirable it is possible to call on WhatsApp or WeChat (number *στοιχεία επικοινωνίας*)

Заказ на Масло от производителя оптом на Экспорт. Качество

Здравствуйте. На экспорт 100 тонн масла соевого. Ежемесячно. поставка нужна во Владивосток. Тара желательно 5 кг можно звонить на WhatsApp или WeChat (номер *στοιχεία επικοινωνίας*)

16 Ιαν 2017  17:25

Мыс Ти*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The corn is fodder

We buy barley fodder from 5000 tons on the terms of CPT Temryuk or Port Caucasus. Payment - irrevocable the letter of credit.

Кукуруза фуражная

Закупаем ячмень фуражный от 5000 тонн на условиях CPT Темрюк или Порт-Кавказ. Оплата - безотзывной аккредитив.

17 Ιαν 2017  11:00

lukasz*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order granite slab

Subject: Order granite slab *στοιχεία επικοινωνίας* Hallo! Can Yours company prepare for us small parts granite 28 cm x 18-26 cm x 14 cm sides crude split. colours red, gray, black Best regards

Zamówienie Płyty granitowe

Hallo! Can Yours company prepare for us small parts granit 28cm x 18-26cm x 14cm sides crude split . colours red, gray, black Best regards

16 Ιαν 2017  12:07

Иванов*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Active mineral additive from slags of ferrous metallurgy

The active mineral additive is necessary for production of a shlakoportlandtsement Packed up in big run 1-1.5 tons General order of 20 tons. We will discuss delivery and payment I accept offers with characteristics on mail

Активная минеральная добавка из шлаков черной металлургии

Необходима активная минеральная добавка для производства шлакопортландцемента Фасованный в биг беги 1-1.5 тонн Общий заказ 20 тонн. Доставку и оплату обсудим Предложения с характеристиками принимаю на почту

11 Ιαν 2017  15:29

Одинцо*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Corn, wheat

I look for the supplier of corn, wheat to Uzbekistan. Direct export contract. Requirements for quality are minimum. Grain will go for production of forages. Requirement - 10 cars a month.

Кукуруза, пшеница

Ищу поставщика кукурузы, пшеницы в Узбекистан. Прямой экспортный контракт. Требования по качеству минимальны. Зерно пойдёт на производство кормов. Потребность - 10 вагонов в месяц.

18 Ιαν 2017  08:00

Kadir *** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for Jam

Subject: Order for Jam *στοιχεία επικοινωνίας* Required goods "Jam" with properties: Country of origin: Ukraine Main ingredients of jam: walnut, strawberry, raspberry, berries Please send offer by E-mail or call me back.

Auftrag für Konfitüre

Betreff: Auftrag für Konfitüre *στοιχεία επικοινωνίας* Erforderliche Ware "Konfitüre" mit Eigenschaften: Ursprungsland: Ukraine Hauptzutaten Marmelade: Nußbaum, Strawberry, Himbeere, Beeren Senden Sie bitte Angebot durch E-mail oder rufen Sie mich zurück.

16 Ιαν 2017  10:00

Тур Юр*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order on PO-6A3F Frother

Subject: The order on PO-6A3F Frother *στοιχεία επικοινωνίας* The goods "PO-6A3F Frother" are necessary. Temperature of hardening-20. Quantity 22 tons. Also delivery to Vladivostok interests. Send, please, the offer on E-mail.

Заказ на Пенообразователь ПО-6А3F

Необходим товар "Пенообразователь ПО-6А3F". Температура застывания -20. Кол-во 22 тонны. Также интересует доставка до Владивостока. Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail.

Προβολή:243648

1Βρείτε τις αιτήσεις που σας ενδιαφέρουν

Όλες οι αιτήσεις περνούν προηγούμενο έλεγχο.

2Προχωράτε στην αναλυτική προβολή της αίτησης.

Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται Είσοδος ή Καταχώρηση.

3Προβάλλετε επαφές και επικοινωνήστε με τον αγοραστή

Καλή επιτυχία στις πωλήσεις!